Πώς η ελληνική μεταποίηση γυαλιού συμβάλλει πρακτικά στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η ελληνική βιομηχανία μεταποίησης υαλοπινάκων αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο κλάδος των υαλοπινάκων έχει ουσιαστική σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις της αειφορίας.

Γράφει ο Ζάχος Μπέλλος,
Υπεύθυνος Τμήματος Μηχανικών Pap Safety Glass

Η βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο των υαλοπινάκων αναφέρεται στην προσπάθεια ανάπτυξης και χρήσης προϊόντων με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, αλλά και να διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη επιτυχία του κλάδου.

Η ελληνική βιομηχανία μεταποίησης υαλοπινάκων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράδειγμα για το πώς οι βιομηχανίες μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, προστατεύοντας το περιβάλλον, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, προωθώντας την καινοτομία και προάγοντας την κοινωνική ευημερία. Προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο των υαλοπινάκων, οι μεταποιητές υιοθετούν διάφορες πρακτικές και τεχνολογίες:

 • Μείωση των αποβλήτων και της ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Ανακύκλωση και χρήση ανακυκλωμένων υλικών.
 • Επένδυση στις νέες τεχνολογίες, στην έρευνα και την καινοτομία.
 • Συμμόρφωση με πρότυπα και κανονισμούς.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Οι μεταποιητές υαλοπινάκων εργάζονται για τη μείωση των αποβλήτων και της ενεργειακής κατανάλωσης κατά την παραγωγή των υαλοπινάκων με τους εξής τρόπους:

 • Μείωση των αποβλήτων που παράγονται κατά την παραγωγή των υαλοπινάκων και, κατά συνέπεια, μείωση του κόστους.
 • Στροφή σε άλλους σύγχρονους τρόπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή και η αιολική.
 • Σωστή επισκευή και συντήρηση των υπαρχόντων μηχανημάτων. Ένα σωστά συντηρημένο μηχάνημα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και παράγει ταχύτερα περισσότερη δουλειά με λιγότερους ρύπους.
 • Χρήση νέων αναλώσιμων προϊόντων που μειώνουν την απαίτηση για ενέργεια.
 • Ανακύκλωση και χρήση ανακυκλωμένων υλικών.

Χρήση ανακυκλωμένων υλικών

Ένας από τους βασικούς παράγοντες της βιωσιμότητας στον κλάδο των υαλοπινάκων είναι η ανακύκλωση και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Η ανακύκλωση των υαλοπινάκων μειώνει την ανάγκη για εξόρυξη νέων πρώτων υλών και απόρριψη αποβλήτων, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οι μεταποιητές προωθούν την ανακύκλωση των υαλοπινάκων και των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους, είτε μετά τη λήξη τους είτε μετά την απόρριψή τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των υλικών, την προσωρινή αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη μεταφορά και την ανακύκλωσή τους.

Κατά τη μεταποίηση υαλοπινάκων πραγματοποιείται:

 • Ανακύκλωση γυαλιού

Οι υαλοπίνακες που ανακυκλώνονται είναι είτε τμήματα υαλοπινάκων που περισσεύουν κατά την κοπή των υαλοπινάκων (φύρες), είτε ολόκληροι παλαιοί υαλοπίνακες, είτε υαλοπίνακες από επιστροφές ή λάθος παραγγελίες.

 • Ανακύκλωση μεμβρανών

Κατά την επεξεργασία των πολυστρωματικών υαλοπινάκων (triplex – laminated glass) περισσεύουν τμήματα μεμβρανών διαφορετικού πάχους και αποχρώσεων.

 • Ανακύκλωση επιπλέον υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή

Τέτοια υλικά, που συλλέγονται κατά την επεξεργασία και την παραγωγή των υαλοπινάκων, είναι τμήματα αλουμινίου (κατά την παραγωγή διπλών υαλοπινάκων), καθώς και τμήματα χάρτινων ρολών και ξύλων (συσκευασία υαλοπινάκων).

Οι διαδικασίες ανακύκλωσης

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την ανακύκλωση διαφέρει ανάλογα με το υλικό. Έτσι, για την ανακύκλωση υαλοπινάκων αρχικά γίνεται η προμήθεια ειδικών σάκων για την αποθήκευση των θραυσμάτων. Στη συνέχεια, οι υαλοπίνακες τοποθετούνται μέσα στους ειδικούς σάκους και, τέλος, μόλις οι σάκοι γεμίσουν ενημερώνεται η εταιρεία ανακύκλωσης για την παραλαβή τους.

Για την ανακύκλωση μεμβρανών αρχικά γίνεται προμήθεια κιβωτίων στα οποία θα τοποθετηθούν τα υπολείμματα των μεμβρανών, ακολούθως τοποθετούνται οι μεμβράνες μέσα στα κιβώτια και, όταν γεμίσουν τα κιβώτια, αναλαμβάνει η συνεργάτιδα εταιρεία την παραλαβή τους.

Τα επιπλέον υλικά που είτε έχουν λήξει είτε περισσεύουν κατά την παραγωγή μεταφέρονται σε ειδικό κάδο, μετά από συμφωνία με εταιρεία ανακύκλωσης. Μόλις γεμίσει ο κάδος, ενημερώνεται η εταιρεία ανακύκλωσης και τα παραλαμβάνει.

Οφέλη της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών για την προστασία του περιβάλλοντος

Εκτός από τη διαδικασία ανακύκλωσης των προϊόντων κατά την παραγωγή των υαλοπινάκων, πολύ σημαντική είναι και η προμήθεια και χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών. Πλέον, μεγάλες εταιρείες προμήθειας γυαλιών και μεμβρανών είναι σε θέση να μπορούν να προμηθεύουν τη βιομηχανία μεταποίησης υαλοπινάκων με προϊόντα από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη. Η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών μειώνει την εξόρυξη πρώτων υλών και τους επιβλαβείς για το περιβάλλον ρύπους, οι οποίοι ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Επένδυση στις νέες τεχνολογίες, στην έρευνα και την καινοτομία

Επενδύοντας στην τεχνολογία και την καινοτομία, επιτυγχάνεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων, στα οποία τοποθετούνται τα νέα καινοτόμα προϊόντα, αλλά και η καθυστέρηση της αντικατάστασής τους.

 • Χρήση νέων μηχανημάτων

Η χρήση νέων, σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον μηχανημάτων μειώνει την απαίτηση για ενέργεια και επιτρέπει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως η ηλιακή και η αιολική).

 • Υαλοπίνακες υψηλών επιδόσεων

Μέσω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, δημιουργούμε νέους καινοτόμους υαλοπίνακες υψηλών επιδόσεων, που προσφέρουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση, αποτελεσματικότερη θερμομόνωση και προηγμένη αντοχή και ασφάλεια.

Συμμόρφωση με πρότυπα και κανονισμούς

Η συμμόρφωση της βιομηχανίας με διεθνείς περιβαλλοντικούς κανόνες και πρότυπα βελτιώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, αλλά και την ανταγωνιστικότητά του στην παγκόσμια αγορά. Οι μεταποιητές ακολουθούν πλέον πρότυπα και πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την αειφορία και την ποιότητα (ISO, TOTEE, ΕΛΟΤ, EN, LEED κ.ά.)

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και των πελατών σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές προωθεί την υιοθέτηση βιώσιμων συμπεριφορών και αποφάσεων. Η βιομηχανία συμβάλει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων αλλά και των πελατών της για τη χρήση βιώσιμων πρακτικών:

 • Συστηματικά, κατά την εκπαίδευση των εργαζομένων.
 • Μέσω οργανωμένων σεμιναρίων και συνεδρίων.

(Πηγή: 1ο Συνέδριο Glass Forum)